Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Zašto je potrebno upisati kuću u katastar i zemljišnu knjigu?

Kuću ili građevinu je, osim što je to zakonska obaveza, potrebno evidentirati kod kupoprodaje (“čisti papiri”), legalizacije objekta, hipoteke, kod prijave boravka, etažiranja (objekti sa 2 ili više stanova).

Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu. Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?

Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog s katastarskim stanjem,
u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.

Izrada elaborata za evidentiranje građevine

Za izradu elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri građevine i međnih linija, zatim na temelju izmjere računa koordinate točaka i kartira ih u nekom od CAD programa. Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana te se izrađuje dokumentacija za elaborat: skica izmjere,prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu, i dr. Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu. Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu. Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama, ali vlasničko stanje ostaje nepromijenjeno.

Za upis objekta potrebna je:

 • kopija katastarskog plana
 • izvadak iz zemljišne knjige
 • posjedovni list
 • akt kao dokaz o legalnosti objekta, koji može biti:
  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968. GODINE – Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine. Ako katastarski ured ne raspolaže s potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ukartiranom građevinom, ili na temelju geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.
  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 19. LIPNJA 1991. GODINE -Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine potrebna je:pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 01. LISTOPA 2007. GODINE -Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu.
  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 01. LISTOPA 2007. GODINE -Za upis građevine u katastarski operat nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je:
   • Uporabna dozvola – za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola
   • Završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

          Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.